1. Üldinfo

1) Broneering hakkab kehtima pärast ettemaksuarve laekumist. Ettemaksu suurus on 50% kokkulepitud rendi hinnast. Ettemaksu kasutatakse tagatisrahana, mis tagastatakse kliendile rendiperioodi lõppedes juhul, kui Ilbu Jahi- ja Puhkemaja kasutamisel on peetud kinni kodukorrast. Puhkemajale tekitatud kahju korral peetakse tagatisrahast kinni summa, mis kompenseerib tehtavad kulutused endise olukorra taastamiseks. Kui kinnipidamisele minev summa ületab reaalse tagatisraha suuruse, on klient kohustatud tasuma summade vahe.
Broneeringu tühistamisel rohkem kui 2 nädalat enne broneeritud aega tagastatakse 90% tagatisrahast. Broneeringu tühistamisel kuni nädal enne broneeritud aega, tagastatakse 50% tagatisrahast.

2) Klient täidab Ilbu Jahi- ja Puhkemaja kodukorda ning kohustub seda tutvustama ka teistele enda külalistele. Alla 18 aastaste isikutega sõlmitakse rendileping lapsevanemaga.

3) Klient vastutab kõigi temaga kaasas olevate isikute tegude eest.

4) Probleemidest, õnnetustest, kahjustustest jms. tuleb rendileandjat koheselt teavitada.

5) Puhkemaja vara mitteperemeheliku kasutamise (vara lõhkumise, hävimise, rikkumise, kaotamise vms.) korral kohustub klient hüvitama tekitatud varalise kahju.

6) Ürituse kontrolli alt väljumise või kodukorra mitte täitmise korral on rendileandjal õigus üritus koheselt lõpetada, ilma tagasimakseid tegemata.

7) Puhkemaja territooriumil pargitakse sõidukid ainult selleks ette nähtud alale.

8)Dekoratsioonide paigaldamiseks ei tohi kasutada vahendeid, mis laudadele-seintele või mujale jälgi jätavad ning ürituse lõppedes tuleb kõik kaunistused eemaldada.

9) Puhkemaja siseruumides on suitsetamine keelatud. Suitsetamine on lubatud terrassil ja õuealal. Suitsu kustutamiseks kasutatakse tuhatoose.

10) Enne lahkumist koristab klient koristab enda tekitatud prügi siseruumidest ja õuealalt.

11) Puhkemaja ruumid tuleb üle anda korrastatult, ruumide kasutamisele eelnenud seisukorras (nõud ja põrandad pestud, mööbel ja muu inventar oma algse koha peal). Rendileandjal või tema esindajal on õigus ruumid ja territoorium enne vastuvõtmist üle vaadata.

12) Kliendil on võimalik tellida koristusteenus puhkemajalt. Koristamata maja üleandmisel lisandub täiendav koristamise tasu 50 EUR.

13) Klient on teadlik veekogu lähedusest (tiik), sellest tingitud ohtudest ning teavitab sellest ka teisi oma külalisi.

2. Ilbu puhkemaja ei vastuta

1) Kliendi poolt järelvalveta jäetud asjade eest.
2) Kaebuste eest mis ei ole esitatud koheselt peale puuduste avastamist.
3) Erinevate  kodukorra eiramistest tulenevate õnnetusjuhtumite eest.

3. Ilbu puhkemaja on kohustatud

1) Korraldama rendile antava ruumi/ruumide üleandmise  kokkulepitud ajal.
2) Hoidma ettemakstud broneeringuid.

4. Klient on kohustatud

1) Järgima oma tegevuses antud kodukorda.
2) Korvama tekkinud materiaalse kahju.
3) Andma puhkemaja ruumid üle kasutamisele eelnenud seisukorras.